Veelgestelde vragen leden

Heeft u een vraag? Hieronder vindt u antwoorden op veelvoorkomende vragen. Mocht u een andere vraag hebben? Neem dan gerust contact op met de LBRT. Stuur een mail naar bureau@lbrt.nl 


         1) Wat zijn de kosten voor een lidmaatschap?

De kosten voor een standaard lidmaatschap 2023 zijn € 107,50 per kalenderjaar (+ eenmalig € 25,00 inschrijfgeld). Voor een lidmaatschap is een onderwijsbevoegdheid een minimale eis en het lidmaatschap is altijd persoonsgebonden (kan niet op naam van een school). Op grond van een andere relevante vooropleiding kunt u eventueel een buitengewoon lidmaatschap aanvragen. Wij verzoeken u bij een aanvraag tot buitengewoon lidmaatschap uw CV toe te voegen.


2) Wat zijn de voordelen van een lidmaatschap?

LBRT-leden hebben de mogelijkheid om zich te laten registreren mits ze voldoen aan de volgende voorwaarden. Deze leden worden opgenomen in het kwaliteitsregister en dat geeft hen

 • extra aandacht op de website, wat een vorm van reclame is
 • extra aandacht voor kwaliteit, wat zowel voor het lid als voor de vereniging een visitekaartje is

Tevens biedt het lidmaatschap

 • Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
 • Ondersteuning bij blijvende professionalisering
 • Abonnement Tijdschrift voor Remedial Teaching (5x per jaar)
 • Ledenvoordeel bij diverse uitgeverijen (korting op materiaal en toetsen)
 • Toegang tot gesloten gedeelte website 
 • Korting voor LBRT regio-avonden, studiedagen en congressen
 • Studentenkorting voor mensen die de opleiding Master EN volgen 

3) Ik ben leerkracht, maar wil graag remedial teacher worden? Welke opleiding kan ik hiervoor volgen?

Op grond van uw opleiding tot leerkracht kunt u bij de LBRT een standaardlidmaatschap afsluiten. U ontvangt daarvoor 5x per jaar het tijdschrift voor Remedial Teaching en kunt u ter professionalisering regiobijeenkomsten bezoeken en zo een netwerk opbouwen met andere rt’ers. Bij grote evenementen (congres / studiedagen) ontvangt u als lid korting op het entreegeld. Naast het lidmaatschap van de LBRT kan de remedial teacher worden opgenomen in het LBRT Kwaliteitsregister. Ieder lid dat voldoet aan de gestelde voorwaarden kan opgenomen worden in het kwaliteitsregister van de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers. De Commissie Registratie (onafhankelijk) en het bureau van de LBRT toetsen of een lid voldoet aan de voorwaarden. De LBRT kan daarmee garant staan voor de kwaliteit van de in het kwaliteitsregister opgenomen remedial teachers. Opname in het kwaliteitsregister is altijd persoonsgebonden. Meer informatie over het Kwaliteitsregister vindt u op onze website. 

Voor een aanvullende opleiding die gericht is op de LBRT Registratie adviseren wij altijd de Master EN. Deze opleiding wordt in deeltijd aangeboden door de hogescholen Fontys, Windesheim en Utrecht en is geaccrediteerd door de overheid (CROHO-erkend). De genoemde hogescholen hebben verspreid over het land meerdere lesplaatsen. U kunt daarvoor het beste bij de opleidingen informeren.

Binnen de Master EN kiest u dan modules die betrekking hebben op leren / leerproblemen. Voor opname in het LBRT-register zijn modules over geletterdheid (technisch/begrijpend lezen/spelling) en gecijferdheid een voorwaarde. Daarnaast kunt u modules kiezen die passen bij uw werksituatie.

De opleiding Practitioner van Fontys is alleen geaccrediteerd door de LBRT voor de herregistratie.


4) Moet ik als LBRT-lid zelf een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

De LBRT heeft t.b.v. haar leden een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten, niet te verwarren met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De individuele verschillen zijn zo groot, dat het voor onze vereniging niet mogelijk was om daar een collectieve verzekering voor af te sluiten. Daarom adviseren wij onze leden om die zelf af te sluiten, passend bij hun eigen situatie.  


5) Wanneer kan een niet-geregistreerde professional (lees remedial teacher) worden ingezet in de uitvoering van de jeugdhulp of jeugdbescherming?

In het Kwaliteitskader Jeugd hebben alle veldpartijen afgesproken dat in beginsel altijd gewerkt wordt met geregistreerde professionals als deze professional handelingen en taken uitvoert of verantwoordelijkheden heeft die in het Kwaliteitskader Jeugd zijn aangemerkt als ‘inzet geregistreerd professional nodig’. De aanbieder van jeugdhulp of jeugdbescherming maakt de afweging of daarvan sprake is of maakt aannemelijk dat werktoedeling aan anderen niet leidt tot kwaliteitsverlies (of zelfs nodig is om de kwaliteit te borgen).

Er is een aantal situaties waarin werk kan worden toebedeeld aan niet-geregistreerde professionals. Bijvoorbeeld:

 • Als het werkzaamheden betreft waarvoor een professional  op mbo-niveau kan worden ingezet.
 • Professionals met een hbo-opleidingsniveau die werkzaamheden uitvoeren waarvoor de inzet van een niet-geregistreerde professional mogelijk is. Zij hoeven zich niet te registreren.
 • Professionals die werken ‘onder verantwoordelijkheid van’. Een niet-geregistreerde professional die werkzaamheden uitvoert waarvan in het Kwaliteitskader Jeugd is opgenomen dat daarvoor een geregistreerd professional ingezet moet worden, kan werken onder verantwoordelijkheid van een geregistreerd professional. Dit kan als sprake is van een opleidingssituatie. Dit stelt uiteraard wel eisen aan de wijze waarop de ‘onder verantwoordelijkheid van’-constructie wordt uitgewerkt. Deze constructie vraagt een actieve rol van de geregistreerde professional.
 • Tot slot is in het Besluit Jeugdwet opgenomen dat de inzet van een geregistreerd professional niet nodig is wanneer dit niet afdoet aan de kwaliteit of zelfs noodzakelijk is voor de kwaliteit. Dit geldt bijvoorbeeld voor paramedici die zijn geregistreerd in het BIG-register artikel 34 en vaktherapeuten. Zij kunnen op basis van de tenzij-regeling ingezet worden en hoeven daarom niet geregistreerd te zijn in de zin van de Jeugdwet.

6) Welke tarieven hanteren remedial teachers? 

Iedere remedial teacher die werkt als zzp'er is zelf verantwoordelijk voor de tarieven die hij/zij berekent.

Volgens de Mededingingswet zijn overeenkomsten tussen ondernemingen, besluiten van ondernemersverenigingen en onderling afgestemde feitelijke gedragingen van ondernemingen die tot gevolg kunnen hebben dat de vrije marktwerking verhinderd wordt, verboden.
De controle op deze wetgeving berust bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Dit betekent dat er vanuit de LBRT geen richtlijnen gegeven worden voor de tarieven voor remedial teaching.

Formuleringen in de trant van “Voor het tarief worden de richtlijnen van de Landelijke beroepsvereniging Remedial Teachers gehanteerd"  komen dus niet overeen met de handelswijze vanuit de beroepsvereniging.


7) Hoe kan ik mijn lidmaatschap of abonnement opzeggen?

Beëindiging van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk te geschieden voor 1 november van het lopende jaar. Het lidmaatschap eindigt dan per 31 december van dat jaar.
Opzeggen kan per e-mail via ledenadministratie@lbrt.nl

Beëindiging van het abonnement dient ook altijd schriftelijk te geschieden, en gaat overeenkomstig de wetgeving met een opzegtermijn van 3 maanden.
Opzeggen kan per e-mail via ledenadministratie@lbrt.nl (Geef bij voorkeur duidelijk aan per wanneer je het abonnement wilt stopzetten)

Opzeggingen worden altijd binnen één maand bevestigd door de ledenadministratie. Heb je geen bevestiging ontvangen dan is je opzegging niet ontvangen. Stuur dan opnieuw een e-mail naar ledenadministratie@lbrt.nl 
We vinden het fijn als je in de opzegging aangeeft wat de reden van beëndiging is.


8) Kan er tegenwoordig nog een dyslexieverklaring afgegeven worden op alleen spelling? Wat zijn de criteria voor een dyslexieverklaring op alleen spelling.

Op basis van de nieuwe Brede Vakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie (BRVD) en de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) kan een dyslexiediagnose worden bepaald op basis van het voorkomen van alleen spellingproblemen (zwakste 10%) zonder dat er in dezelfde mate sprake is van leesproblemen. Daarbij moet uiteraard vastgesteld zijn dat het spellingonderwijs adequaat is geweest (hardnekkigheidscriterium). Is daar geen zicht op te krijgen, dan is een periode van hulp een vereiste. De kanttekening is wel dat er voorzichtigheid is geboden als er alleen spellingproblemen zijn. Inadequaat spellingonderwijs (niet aangepast aan de instructiebehoeften van de leerling) kan een verklaring zijn voor spellingproblemen.

De BVRD stelt dat spellingproblemen bij mensen met een gemiddelde of bovengemiddelde technische leesvaardigheid atypisch zijn voor dyslexie. Daarom maant de BVRD tot voorzichtigheid als alleen de spellingscore in de laagste 10% valt (blz. 67) en daarbij de leesvaardigheid gemiddeld of bovengemiddeld is en raadt aan om dan op een aantal gebieden nader onderzoek te doen. In de SDN-brochure wordt verwezen naar het ernst- en het hardnekkigheidscriterium dat geldt voor spelling, naast didactische resistentie en het uitsluiten van alternatieve verklaringen. Er wordt niet expliciet verwezen naar de leesuitkomsten. De SDN merkt op dat recent onderzoek aantoont dat spellingproblemen betrekkelijk instabiel zijn. Bij een aanzienlijk deel van deze groep met alleen spellingproblemen verbetert de spellingvaardigheid zonder specialistische behandeling (Moll et al., 2020; Snowling & Hulme, 2020). Daarbij komt dat spellingvaardigheid gevoeliger is voor adequate instructie. Daarom onderschrijft de SDN de insteek van de BVRD om terughoudend te zijn met de diagnose dyslexie wanneer slechts sprake is van spellingproblemen.

Bij de vaststelling van Ernstige Dyslexie in het kader van de vergoede dyslexiezorg houdt het Protocol Dyslexie Diagnose en Behandeling 3.0 een strenger criterium aan: er moet ten minste altijd sprake zijn van zeer ernstige leesproblemen. Voor de aanmelding voor de ED diagnostiek wordt aangehouden dat de scores voor lezen daarbij altijd in de laagste 10% moeten vallen. Daarnaast kan er ook sprake zijn van uitval op spelling.

Uitsluitend of voornamelijk uitval op spelling valt niet onder de definitie van Ernstige Dyslexie. Als er ernstige spellingproblemen zijn (met scores voor spelling onder de 10%) dan moeten daarnaast ook voor lezen de scores onder de 10% vallen, om te voldoen aan de criteria voor ED. Ernstige spellingproblemen kunnen dus wel onder de definitie van Ernstige Dyslexie vallen, maar alleen als er daarnaast ook ernstige leesproblemen zijn. 

Voor meer informatie en uitleg over de relatie tussen de definities van SDN, BVRD en PDDB 3.0 zie de toelichting hierover van SDN

We adviseren je daarnaast de website van Dyslexie Centraal regelmatig te bezoeken. Je kunt daar de nieuwste inzichten en regelgeving vinden op het gebied van dyslexie en ook best practices, voorbeelden van goede instructie en films voor zowel de remedial teacher, de leerkracht, de leerling als de ouder.


         Vragen en antwoorden over het LBRT Kwaliteitsregister vind je hier.