Veelgestelde vragen leden

Heeft u een vraag? Hieronder vindt u antwoorden op veelvoorkomende vragen. Mocht u een andere vraag hebben? Neem dan gerust contact op met de LBRT. Stuur een mail naar bureau@lbrt.nl 


         1) Wat zijn de kosten voor een lidmaatschap?

De kosten voor een lidmaatschap 2021 zijn € 95,50 per kalenderjaar (+ eenmalig € 25,00 inschrijfgeld). Voor een lidmaatschap is een onderwijsbevoegdheid een minimale eis en het lidmaatschap is altijd persoonsgebonden (kan niet op naam van een school). Op grond van een andere relevante vooropleiding kunt u eventueel een buitengewoon lidmaatschap aanvragen. Wij verzoeken u bij een aanvraag tot buitengewoon lidmaatschap uw CV toe te voegen.


2) Wat zijn de voordelen van een lidmaatschap?

LBRT-leden hebben de mogelijkheid om zich te laten registreren mits ze voldoen aan de volgende voorwaarden. Deze leden worden opgenomen in het kwaliteitsregister en dat geeft hen

 • extra aandacht op de website, wat een vorm van reclame is
 • extra aandacht voor kwaliteit, wat zowel voor het lid als voor de vereniging een visitekaartje is

Tevens biedt het lidmaatschap

 • Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
 • Ondersteuning bij blijvende professionalisering
 • Abonnement Tijdschrift voor Remedial Teaching (5x per jaar)
 • Ledenvoordeel bij diverse uitgeverijen (korting op materiaal en toetsen)
 • Toegang tot gesloten gedeelte website 
 • Korting voor LBRT regio-avonden, studiedagen en congressen
 • Studentenkorting voor mensen die de opleiding Master EN volgen 

3) Ik ben leerkracht, maar wil graag remedial teacher worden? Welke opleiding kan ik hiervoor volgen?

Het beroep van remedial teacher is een onbeschermd beroep, dus wettelijk gezien mag iedereen zichzelf zo noemen. Als beroepsvereniging vinden wij echter het kwaliteitskader van groot belang. Binnen onze beroepsvereniging maken wij onderscheid tussen:

 • Standaardleden : deze leden hebben minimaal een onderwijsbevoegdheid of eventueel een andere relevantie opleiding (logopedie/orthopedagogiek), eventueel aangevuld met een RT-opleiding.
 • Geregistreerde leden – basisregistratie: deze leden hebben daarbovenop minimaal een hbo-RT diploma of een Master (S)EN (deze laatste heeft onze voorkeur en adviseren wij ook).
 • Geregistreerde leden – registratie generalist: deze leden hebben minimaal een Master (S)EN  en hebben in de vorm van casuïstiek hun werk laten beoordelen door een onafhankelijke commissie; Alleen als het werk voldoende is, ontvangen zij het predicaat ‘registratie generalist’.  Zij zijn gehouden aan de gedragscode en vallen voor hun werkzaamheden ook onder het klachtenreglement.
 • Geregistreerde leden – registratie specialist (specifiek dyslexie of dyscalculie): deze leden hebben naast al het voorgaande aantoonbare scholing goed afgerond op een specialistisch terrein.

Op grond van uw opleiding tot leerkracht kunt u bij de LBRT een standaardlidmaatschap afsluiten. U ontvangt daarvoor 5x per jaar het tijdschrift voor Remedial Teaching en kunt u ter professionalisering regiobijeenkomsten bezoeken en zo een netwerk opbouwen met andere rt’ers. Bij grote evenementen (congres / studiedagen) ontvangt u als lid korting op het entreegeld. Voor een aanvullende opleiding die gericht is op de registratie bij de LBRT adviseren wij altijd de Master (S) EN . Met de (S) tussen haakjes, omdat die recentelijk is verwijderd. De nieuwe naam is dus Master EN.

Deze wordt in deeltijd aangeboden door Fontys in Tilburg, Windesheim in Zwolle en het Seminarium voor Orthopedagogiek in Utrecht en is geaccrediteerd door de Overheid (CROHO-erkend). De genoemde hogescholen hebben verspreid over het land meerdere lesplaatsen. U kunt daarvoor het beste bij de opleidingen informeren. Binnen de Master EN kiest u dan modules die betrekking hebben op leren / leerproblemen. Voor opname in het LBRT-register zijn modules over geletterdheid (technisch/begrijpend lezen/spelling) en gecijferdheid een voorwaarde. Daarnaast kunt u modules kiezen die passen bij uw werksituatie.


4) Moet ik als LBRT-lid zelf een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

De LBRT heeft t.b.v. haar leden een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten, niet te verwarren met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De individuele verschillen zijn zo groot, dat het voor onze vereniging niet mogelijk was om daar een collectieve verzekering voor af te sluiten. Daarom adviseren wij onze leden om die zelf af te sluiten, passend bij hun eigen situatie.  


5) Wanneer kan een niet-geregistreerde professional (lees remedial teacher) worden ingezet in de uitvoering van de jeugdhulp of jeugdbescherming?

In het Kwaliteitskader Jeugd hebben alle veldpartijen afgesproken dat in beginsel altijd gewerkt wordt met geregistreerde professionals als deze professional handelingen en taken uitvoert of verantwoordelijkheden heeft die in het Kwaliteitskader Jeugd zijn aangemerkt als ‘inzet geregistreerd professional nodig’. De aanbieder van jeugdhulp of jeugdbescherming maakt de afweging of daarvan sprake is of maakt aannemelijk dat werktoedeling aan anderen niet leidt tot kwaliteitsverlies (of zelfs nodig is om de kwaliteit te borgen).

Er is een aantal situaties waarin werk kan worden toebedeeld aan niet-geregistreerde professionals. Bijvoorbeeld:

 • Als het werkzaamheden betreft waarvoor een professional  op mbo-niveau kan worden ingezet.
 • Professionals met een hbo-opleidingsniveau die werkzaamheden uitvoeren waarvoor de inzet van een niet-geregistreerde professional mogelijk is. Zij hoeven zich niet te registreren.
 • Professionals die werken ‘onder verantwoordelijkheid van’. Een niet-geregistreerde professional die werkzaamheden uitvoert waarvan in het Kwaliteitskader Jeugd is opgenomen dat daarvoor een geregistreerd professional ingezet moet worden, kan werken onder verantwoordelijkheid van een geregistreerd professional. Dit kan als sprake is van een  opleidingssituatie. Dit stelt uiteraard wel eisen aan de wijze waarop de ‘onder verantwoordelijkheid van’-constructie wordt uitgewerkt. Deze constructie vraagt een actieve rol van de geregistreerde professional.
 • Tot slot is in het Besluit Jeugdwet opgenomen dat de inzet van een geregistreerd professional niet nodig is wanneer dit niet afdoet aan de kwaliteit of zelfs noodzakelijk is voor de kwaliteit. Dit geldt bijvoorbeeld voor paramedici die zijn geregistreerd in het BIG-register artikel 34 en vaktherapeuten. Zij kunnen op basis van de tenzij-regeling ingezet worden en hoeven daarom niet geregistreerd te zijn in de zin van de Jeugdwet.

 

6) Welke tarieven hanteren remedial teachers? 

Iedere remedial teacher die werkt als zzp'er is zelf verantwoordelijk voor de tarieven die hij/zij berekent.

Volgens de Mededingingswet zijn overeenkomsten tussen ondernemingen, besluiten van ondernemersverenigingen en onderling afgestemde feitelijke gedragingen van ondernemingen die tot gevolg kunnen hebben dat de vrije marktwerking verhinderd wordt, verboden.
De controle op deze wetgeving berust bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Dit betekent dat er vanuit de LBRT geen richtlijnen gegeven worden voor de tarieven voor remedial teaching.

Formuleringen in de trant van “Voor het tarief worden de richtlijnen van de Landelijke beroepsvereniging Remedial Teachers gehanteerd"  komen dus niet overeen met de handelswijze vanuit de beroepsvereniging.