Lidmaatschap - beëindigen

De beëindiging van het lidmaatschap is geregeld in de Statuten van de LBRT - artikel 4.7.  Daarin staat geschreven:

4.7 Beëindiging lidmaatschap

Alle vormen van lidmaatschap eindigen door: 

  1. Schriftelijke opzegging van het lid aan het bureau, minstens twee maanden voor het einde van het boekjaar*
  2. Overlijden
  3. Onder curatele stelling of faillissement
  4. Opzegging namens de vereniging. Dit kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor zijn lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen en/ of indien hij de geldelijke verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt. Deze opzegging geschiedt door de directie in overleg met het bestuur, eventueel op schriftelijk verzoek van leden. 
  5. Ontzetting. Deze kan alleen uitgesproken worden wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat hierover verantwoording aflegt aan de ledenvergadering. 

*toelichting bij punt 1: een lid is persoonlijk verantwoordelijk voor de schriftelijke opzegging die uiterlijk op 1 november van het lopende kalenderjaar ontvangen dient te zijn op het bureau van de LBRT. Het lidmaatschap eindigt dan per 31 december van dat jaar.

Beëindiging abonnement

Voor de beëindiging van een abonnement op het Tijdschrift voor Remedial Teaching hanteert de LBRT de wettelijke regeling zoals die geldt voor tijdschriften die minder dan 1x per maand verschijnen. De opzegtermijn hiervoor is drie maanden.

ps: Opzeggingen worden altijd binnen één maand bevestigd door de ledenadministratie. Heeft u geen bevestiging ontvangen, dan is uw opzegging niet ontvangen. Gelieve in dit geval opnieuw een e-mailbericht te sturen naar: ledenadministratie@lbrt.nl “