Doorlopende leerlijnen bij rekenen: aanpak Passende perspectieven biedt houvast bij begeleiding

Auteur(s): Henk Logtenberg en Ria Brandt-Bosman

In het onlangs afgesloten regeerakkoord geeft de regering opnieuw aan het rekenonderwijs te willen versterken en verbeteren. In het voortgezet onderwijs komt een alternatief voor de rekentoets dat voor alle leerlingen op alle niveaus een geïntegreerd onderdeel van het examen zal zijn. Voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften op het  gebied van rekenen blijft extra inspanning dus nodig. Remedial teachers kunnen hierbij gebruikmaken van de leerroutes uit Passende perspectieven, ontwikkeld door SLO. Daarin zijn leerdoelen en leerroutes opgenomen die houvast bieden bij de begeleiding van deze leerlingen in het basisonderwijs, speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en vmbo-bb/kb.

De zes eindtoetsen op een rij

Auteur(s): Simon Wieringa

Vanaf schooljaar 2014-2015 is het voor alle leerlingen verplicht om een eindtoets te maken voordat ze, eind groep 8, de basisschool verlaten. In het begin was er alleen de Cito eindtoets. Anno 2017  kunnen scholen kiezen uit zes verschillende eindtoetsen. De schooladviezen die hieruit voortkwamen, bleken echter onderling te verschillen. Sinds schooljaar 2017-2018 wordt er daarom gewerkt met zogeheten ‘ankers’ waardoor de schooladviezen van alle toetsen op één lijn   zijn komen te staan. Maar wat zijn nu de onderlinge verschillen tussen de eindtoetsen? En mag je oefenen voor een eindtoets? We nemen de zes eindtoetsen voor je onder de loep.

Verbeteren doorstroom po naar vo: leer leerlingen al in groep 7 huiswerk plannen

Auteur(s): Inke Brugman

De overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs is voor kinderen een bepalend overgangsmoment in hun schoolloopbaan. De leerlingen die met en havo/vwo- of vwo-advies naar de brugklas gaan, komen veel hobbels tegen die niet altijd goed te nemen zijn. Het valt ze namelijk zwaar om huiswerk te plannen, toetsen voor te bereiden en werkstukken op tijd af te hebben. Zeker voor de leerlingen die over het algemeen acht jaar lang op de basisschool goed mee konden komen. Ze leerden zonder al te veel moeilijkheden lezen, rekenen, schrijven. Maar de ervaring om te dealen met iets dat echt moeilijk is, die hebben ze niet opgedaan. De lesmethode Bikkeltraining kan uitkomst bieden.

Leerweg ondersteunend onderwijs in transitie: het samenwerkingsverband bepaalt

Auteur(s): Evelien Bakker en Natasha Davies

Het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) gaat er anders uitzien. Dit brengt gevolgen met zich mee voor samenwerkingsverbanden, basis-en vo-scholen, leerlingen en andere betrokkenen bij het onderwijs, waaronder de rt’er. Wat houdt deze wijziging in? Dit artikel beschrijft de huidige inzichten rondom vernieuwde vormgeving van het lwoo.

Bekend maakt bemind: de kracht van het praktijkonderwijs

Auteur(s): Jan Bruin, Annette van Diepen en Jolanda Spaandonk

Het praktijkonderwijs is één van de vier vormen van voortgezet onderwijs die in ons land na de basisschool worden aangeboden. Anders dan vmbo, havo en           vwo is het een onderwijsvorm die tamelijk onbekend is buiten het onderwijs, maar ook daarbinnen. Dat heeft nadelige gevolgen voor het advies dat aan het einde van het basisonderwijs wordt gegeven over het te volgen voortgezet onderwijs. Het komt voor dat een advies praktijkonderwijs (PrO-advies) achterwege blijft, terwijl dit wel passend zou zijn. Ook reageren ouders regelmatig onnodig negatief op een wel gegeven PrO-advies. De auteurs van dit artikel laten zien waar de kracht van            praktijkonderwijs ligt zodat kinderen met een PrO-advies tot groei komen.

Meisjes met autisme

Auteur(s): Els Blijd-Hoogewys en Carolien Rieffe

Kenmerkend voor autisme zijn problemen in de sociale interactie. Deze problemen vormen de kern van de diagnose. Communicatie verloopt stroef of eenzijdig en grapjes of woordspelingen worden niet begrepen of letterlijk opgevat. Daarnaast worden non-verbale signalen niet goed geïnterpreteerd. En vertonen mensen met autisme rigiditeit in hun denken en doen. Al deze gedragskenmerken zijn vooral gebaseerd op het ASS-beeld van jongens. Meisjes met ASS worden vaak laat opgemerkt of krijgen een verkeerde of onvolledige diagnose.  De auteurs van dit artikel laten zien hoe je deze meisjes wel herkent zodat er sneller de juiste hulp geboden kan worden. 

LITERATUURLIJST

Bestel dit tijdschrift

Bestel dit tijdschrift door overmaking van € 15,00 op NL 88 INGB 0006 9042 54 t.n.v. Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers te Bunnik